سرچشمه اشک، عرش برین است واگرنیک بنگری خواهی دید که ساقیان عرش نشین !!! ء هستند.

ب !!! به روح مطهر همه !!! ء !!! ؛وبه یادشهید عبدالجواداحمدی که آستانه اولین سالگرد این عزیز سفرکرده هستیم برخود واجب دانستم به رسم ادب واحترام به مقام والایش در این وبلاگ یادی از دوست صمیمی ام داشته باشم که هنوز لبخندهای زیبایش همواره به یاداست وفراموش شدنی نخواهدبود...

یاد وخاطره همه !!! ء !!! گرامی باد.....