طرف میره حرم !!! رضا، نامه می نویسه :

 

یا !!! رضا به من ماشین بده، خونه بده ، پول و ثروت بده،

بچه هامو سروسامون بده، بعد بمیرم!! ☺️

 

 

 

 

 

 

 

از حرم که میره بیرون تصادف میکنه، درحال مردن میگه: 

 

یا !!! رضا، داری از آ !!! میخونی