"دیدن هربامداد اتفاق ساده ای نیست" خوشایندست و تکرار ناپذیر، گنجشکها بیخود شلوغش نمیکنند... معجزه را میبینند... دوستان چهارفصلم , آ !!! ین شب پاییز بر وفق دلتان باد... یلدایتان شاد باد... 

 

حواستون به پدربزرگ و مادربزرگ 

پدر و مادرتون باشه