برای خودم مینویسم
برای تمام پاییزهایی که نارنجی !!!
و آن نارنجی
که توی دستهایم
روزی نارنجک خواهد شد.
صدایم نکنید
پاییز که بخوابد
من هم آرام پنجره را میبندم
تا این انتظار
گول هیچ پرنده ای را نخورد.
گفته بودی
آن که بر در میکوبد
خنیاگر غمگینی است.
20 آذر 95
آمنه شکوهی