انجام اعمال مستحبی به نیابت از !!! زمان‏ (عج) جایز؛ بلکه دارای فضیلت فراوان است . یکی از وظایف مؤمنین در عصر غیبت !!! زمان(عج) انجام کار های مستحبی مانند حج و سایر اعمال مستحبی به نیابت از آن حضرت است؛ بلکه چنانچه از برخی روایات به دست می‏ آید، نیابت از آن حضرت در کارهای مستحبی روش شیعیان در طول تاریخ بوده است.شایسته است شیعیان و محبّان !!! زمان(عج) پیوسته به یاد آن حضرت باشند و حداقل برخی از اعمال مستحبی خود همانند !!! های مستحبی، قرائات قرآن، صدقات مستحبی و... را به نیابت از آن حضرت انجام دهند، و یا اینکه ثواب آن اعمال را به !!! زمان (عج) هدیه نمایند. قدر متیقن از اعمالی که می‏ توان ادعا نمود انشاءالله مورد قبول درگاه خداوند است، همین گونه اعمال می‏ باشد.