مــردان واقعـــی وفـادارند،
اونا وقت ندارن دنبال زنـان دیگه بگــردن،
چون مشــغول پیــدا !!! راه های جــدیدی
برای عشق ورزیدن به شــریک زندگـــی خودشـون هســـتن.

..............................

بسلامتی آقایی که به خانومش میگه:

سرتو رو بالشت نزار به غیرت سینم برمیخوره‏...!