از دوری تو موهایم سفید شده

از دوری تو کمرم خم شده

از دوری تو ببین چقدر پیر شدم

از دوری تو ببین چه حالی شدم

تومیبینی منو

میگی تو بهی نیستی

بهی من این شکلی نبوده

بهی من پیر نبوده

ولی من میگم

ببین دوری تو چه حالی کرده منو

ببین چقدر پیر کرده منو

بهی