دلم از تنهایی گریون شده

دلم از غم تنهایی پر خون شده

دلم درمانده و تنها شده

دلم از عشق تو بی تاب شده

 از نام تو دهانم خشبو شده

 

بی تو من چه کنم یاس

بی تو من چه کنم یار

بی تو من چه کنم ای عشق

دلم فقط گریه میخواد

دلم تنهایی میخواد

توی این تنهایی تورور میخوام

دلم فقط گریه میخواد

بهی