کاش یکی بود منو ازتنهایی در میوورد

کاش یکی بود یدفعه میومد توی تنهاییم

کاش یکی بود سرم رو روی پاهاش میزاشتم فقط زار میزدم

کاش یکی بود بهم میگفت دوست دارم

کاش یکی بود دستمو محکم بگیره 

کاش یکی بود کاش یکی بود

اون یکی تو هستی یاس

بهی