آمدم نشستم سر میزی

میزی که پره خاطرست

خاطره ای که تو توی اون هستی

خاطره ای که دستات توی دستمه

خاطره ای که باهم ابخند میزنیم

خاطره ای که با هم حرف میزنیم

خاطره ای که چشمامون پره عشق شده

خاطره ای که میزمون شده پر از عطر تو

بهی