در چند سال اخیر تعداد زیادی از جوانان کشور به امید تغییر وضعیت خود و در پی یافتن جامعه آرمانی و اتوپیایی از کشور مهاجرت نموده اند، بسیاری از این جوانان از غرب یک وضعیت آرمانی در ذهن دارند و گمان می کنند در صورت مهاجرت به خارج از کشور تمام آرزوهای مادی و معنوی آنها برآورده می شود و با توجه به فراهم نبودن وضعیت رفاهی کامل در داخل کشور و توسعه نیافتگی کامل، جوانان با هزار امید به خارج از کشور مهاجرت می نمایند، در این میان آن چه در ذهن این جوانان می گذرد خیلی مهم است، آنها گمان می کنند که غرب به توسعه کامل مادی و معنوی دست یافته و در واقع در ذهن خود یک آرمان گرایی توسعه ای از غرب تشکیل داده اند و گمان می کنند در غرب همه امکانات برای آنها فراهم است، متاسفانه با اینکه در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از جوانان و نخبگان از کشور ایران مهاجرت نموده اند تحقیق کامل و جامعی در این خصوص صورت نگرفته و نقش آن در ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار نگرفته است،