عشق است بر آسمان پ

صد به هر نفس د

اول نفس از نفس گسستن

اول قدم از قدم ب

نادیده گرفتن این جهان را

مر دیده خویش را بدیدن

گفتم که دلا مبارکت باد

در حلقه عاشقان رسیدن

ز آن سوی نظر نظاره

در کوچه ‌ها دویدن

ای دل ز کجا رسید این دم

ای دل ز کجاست این طپیدن

ای مرغ بگو زبان مرغان

من دانم رمز تو شنیدن

دل گفت به کار خانه بودم

تا خانه آب و گل پ

از خانه صنع می پ

تا خانه صنع آف

چون پای نماند می کشیدند

چون گویم صورت کشیدم

 

 

آهنگ:حلقه عاشقان/

آلبوم: موسیقی متن "شهرآشوب"

صدای: همایون شجریان/

آهنگ: محمدرضا درویشی