سلام

خدا میدونه چی بهم گذشت.

خدا میدونه امروز چقدر دوویدم.

خدا میدونه چقدر استرس تحمل .

خدا میدونه چقدر برنامه ریزی و توی خواب و بیداری برنامه چیدم.

خدا میدونه از کِی دارم بهش فکر میکنم.

اما...

امشب؛ هزار بار بهتر از چیزی که حدسش رو میزدم و انتظارش رو داشتم به بهترین وجه ممکن اتفاق افتاد و برگزار شد و  گذشت.

و...

خدایا متشکرممممممممممممممممممممممممممممم