مالیات بر ارث از جمله مالیات هایی است که در اکثر کشورهای جهان بر مال و دارایی اشخاص متوفی وضع می شود و یکی از مهمترین پایه های مالیاتی محسوب می شود. به طور کلی در دنیا دو نوع مالیات بر ارث وجود دارد. یکی «مالیات بر دارایی متوفی» است که صرف نظر از اینکه چه !!! ی وارث این دارایی است محاسبه و ستانده می شود. نوع دوم «مالیات بر ارث» است که بسته به اینکه چه !!! ی وارث دارایی متوفی است، محاسبه می شود. به عبارت دیگر، برای محاسبه این نوع مالیات، وارثان دارایی شخص متوفی به بستگان درجه اول، دوم و سوم تقسیم می شوند و بر هر گروه نرخ مالیاتی متفاوتی تعلق می گیرد.

مالیات بر ارث در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا جزء منابع مهم درآمدهای مالیاتی به شمار می رود چرا که از نرخ مالیاتی بالایی برخوردار است. به طور مثال، نرخ مالیات بر ارث در ژاپن ۵۵ درصد و در کره جنوبی ۵۰ درصد است. فرانسه مالیات بر دارایی افراد متوفی را با یک نرخ ۴۵ درصدی مطالبه می کند. این رقم در بریتانیا و !!! ۴۰ درصد است. مالیات بر ارث در سایر کشورها نیز با نرخ های به نسبت بالایی محاسبه و ستانده می شود.