حکایت عجیبی است هوای پاییزعاشقانه، دراین فصل هر !!! به حال خود نگاهش می‌کند. عاشقان،عاشق‌ترمی‌شوندوتنهایان،تنهاتر.برگ ریزان درختهاوخش‌خش برگ‌هانشانه شروع‌شدن فصل قصه‌هاست.پاییز،غم رادرعمق درون خود مهمان کرده است.... ادامه این مطلب را زبان !!! احمد حلت در سرمقاله 335 موفقیت بخوانید.سهیلا ثقفی در سخن سردبیر مجله موفقیت شماره 335 می‌گوید: «نفردومیه موجود دارد!» و در رابطه با معجزه حضور دائمی خداوند سخن می‌گوید.درحقیقت همه افردامی‌توانندرابطه صمیمانه ورفاقت عمیقی که بین ماوخدای عالم برقراراست،داشته باشند،ولی متاسفانه بسیاری گمان می‌کنندخداوند باآن‌هاقهرکرده است وکمکشان نمی‌کندوبه همین دلیل به ناچارباید بارسنگین دشواری‌هاوسختی‌های زندگی رابه تنهایی بردوش بکشند.
هرماه،حدود۱۰هزارنفرعبارت آیامن زشت هستم؟رادرگوگل جست‌و‌جومی‌کنند.مگان رمزی ازدست‌اندرکاران پروژه اعتمادبه نفس شرکت داو است. به نظراو،بخش زیادی ازاین هزارنفررادختران جوان تشکیل می‌دهند.مگان دریک سخنرانی بهشدت تأثیرگذار،اثرات باورن !!! ی پایین‌بودن سطح اعتمادبه بدن وظاهررابه ما یادآوری می‌کندوراه‌حل‌هایی رادراختیارما نمی‌گذارد. ادامه مطلب را درted شماره 335 موفقیت بخوانید.پاییز،خوش‌رنگ ولعاب‌ترین فصل خداست وتونالیته رنگ دراین فصل بی‌انتهاست. این فصل زیباودل‌انگیزبرای همه ماخاطرات زیادی رابه همراه دارد ووقتی اسمش رامی‌شنویم،فوراچیزهای زیادی درذهنمان نقش می‌بندد. ماهم فکرکردیم بدنیست که درآستانه پاییز سال 95 بخشی ازنوستالژی‌های پاییزی مشترک رامرورکنیم ودر کوچه‌های گذشته،قدمی بزنیم.این مطالب را در پرونده ویژه شماره 335 موفقیت بخوانید.

بقیه در ادامه مطلب