اخبار ویژهرویترز: مذاکرات 3 جانبه نشانه انزوای !!! است
غیبت !!! در مذاکرات 3 جانبه !!! ، نشانه تبدیل این بازیگر با نفوذ به یک نظاره‌گر است.
وبسایت دویچه وله در تحلیلی با موضوع مذاکرات 3 جانبه ایران، روسیه و ترکیه بر سر !!! نوشت: جای !!! در مذاکرات صلح !!! در مسکو خالی بود. !!! ان امور خارجه سه کشور روسیه، ترکیه و !!! ایران، در راستای چاره‌جویی برای بحران !!! !!! در مسکو با یکدیگر گفت‌وگو و مذاکره !!! د. !!! مدعی است که عدم حضورش در مذاکرات صلح !!! به معنی کاهش نفوذ این کشور در تحولات خاورمیانه نیست.