7286 کلمه برای رشته های ی کشاورزی صنایع محیط زیست ترجمه انگلیسی به فارسی، ، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و ج هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 ت
دسته بندی پژوهش ها
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
ترجمه صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد

فروشنده فایل

کد کاربری 19093
کاربر

نمونه ترجمه

چکیده

این مقاله یک مساله جدید را برای اجتماع or که بارگیری آزاد رایج را با سرویس صورت اموال مدیریت شده (vmi)، بررسی می­کند. چنین خدماتی ممکن است جایگزین بیشتر قرارداد سنتی حمل (coa) شود که برای چند دهه توافق استاندارد بین کمپانی حمل و نقل آزاد و اجاره کننده بوده است. ما در حال حاضر یک فرمول ریاضی را برای توصیف مساله مسیری و زمان مواجه شده یک شرکت حمل و نقل آزاد ارائه نمودیم که خدمات vmi را به مشتریان ارائه می­دهد. مساله فرمول سازی به عنوان یک مدل جریان قوسی فرموله شده و سپس دوباره فرمول سازی به عنوان یک مدل مسیر جریان با استفاده از روش هیریدی که که شاخه و قیمت را با یک تولید مسیر قیاسی حل می­کند. برای حل بزرگتر و واقعی تر، مثالهایی که ما در اینجا ارائه میدهیم تولید مسیر اکتشافی است. آزمایش های محاسباتی نشان داد که روش اکتشافی بسیار سریعتر از روش دقیق، با کاهش ناچیز در کیفیت راه حل است. به علاوه، ما تاثیر اقتصادی شروع سرویس vmi، را با مقایسه نتایج به دست آمده با مدل جدید با نتایج به دست آمده با حل مسیری و زمان بندی مساله سنتی شکل گرفته توسط شرکت های حمل و نقل آزاد با استفاده از coa بررسی می کنیم. نتایج محاسباتی نشان می­دهد که امکان برای افزایش قابل ملاحظه کارایی زنجیره تامین و سود را با جایگزین coas سنتی با خدمات vmiانجام داد.

a b s t r a c t
this paperintroducesanewproblemtotheorcommunitythatcombinestraditionaltrampshipping
with avendormanagedinventory(vmi)service.suchaservicemayreplacethemoretraditional
contract ofaffreightment(coa)whichfordecadeshasbeenthestandardagreementbetweenatramp
shipping companyandacharterer.wepresentamathematicalformulationdescribingtheroutingand
scheduling problemfacedbyatrampshippingcompanythatoffersavmiservicetoitscustomers.the
problem isformulatedasanarc-flowmodel,andisthenreformulatedasapath-flow modelwhichis
solvedusingahybridapproachthatcombinesbranch-and-pricewithaprioripath-generation.tosolve
larger,andmorerealistic,instanceswepresentaheuristicpath-generationalgorithm.computational
experimentsshowthattheheuristicapproachismuchfasterthantheexactmethod,withinsignificant
reductions insolutionquality.further,weinvestigatetheeconomicimpactofintroducingavmiservice,
by comparingtheresultsobtainedwiththenewmodelwithresultsobtainedbysolvingthetraditional
routing andschedulingproblemfacedbytrampshippingcompaniesusingcoa.thecomputational
results showthatitispossibletosubstantiallyincreasesupplychainprofit andefficiency byreplacing
the traditionalcoaswithvmiservices.