حجاب خانه­ های قدیمی

خانه­ های قدیمی از نوعی حجاب برخوردار بودندکه اهل خانه با خیال راحت

و بدون نگرانی از اینکه در معرض نا محرمی قرار بگبرند در خانه رفت

و آمد می­ !!! د. مثلاً اکثر خانه­ ها به خصوص خانه­ های شهری قسمت

عقب پشت بام دیواری به ارتفاع دو متر، بام خانه را محاصره کرده بود و

!!! ی نمی­توانست پشت بام یا خانه را ببیند.

اتاق­ها هیچ پنجره ای به سمت کوچه نداشت و نور خود را از پنجره ­ها ی

رو به حیاط می گرفتند.

ا ندرونی و بیرونی دو اصطلاحی بودند که به دو بخش خانه­ های قدیمی اطلاق

می­ شد. یعنی اندرونی بخش اصلی خانه بود که اهل خانه از آن استفاده می­ !!! د

و بدون دغدغه از افراد نامحرمی که مهمان می­ شدند به زندگی خود ادامه می­دادند.

فقط !!! خانه به اندرونی وارد می ­شدند. ولی بیرونی، خانه کوچکتری بود

در جوار خانه اصلی که درب ورودی آن با درب اندرونی یکی بود و به پذیرایی از

مهمان اختصاص داشت که هرچند اقامت مهمان طولانی هم می­ شد با اهل

خانه روبرو نمی­ گردید.

خانه­ های قدیمی به جای زنگ و ایفون دو عدد کوبه روی درب ورودی نصب

بود که یکی وزنه ­ای  و دیگری حلقوی بود. اگر مردی درب خانه می­ آمد

با کوبه وزنه ای که صدای بمی داشت  درب می­ زد تا صاحب خانه بداند پشت

درب مرد است. اگر زنی هم در خانه می آمد با کوبه حلقوی که صدای آن ظریف

داشت درب را می زد تا صاحب خانه متوجه شود زننده درب زن است.

زننده­ درب نیز انتظار داشت با باز شدن درب با فردی متناسب با خودش روبرو

گردد و معمولا این موضوع رعایت می ­شد.

 از طرفی هیچگاه درب منزل به روی حیاط باز نمی­ گردید. معمولاً خانه ­های

عامه ­ی مردم با یک یا دو پیچ به حیاط متصل می­شد. امّا خانه­ های خوانین

واشراف، درب به یک هشتی باز و از آنجا وارد حیاط می­ شدند.

بنا بر این با باز شدن درب درون خانه پیدا نبود.