!!! (ص) شش دستور به حضرت علی (ع) دادند، در دستور وصیت !!! د که یا علی! تو را  در مورد خودت به صفاتی سفارش میکنم آنها را از من به یاد داشته باش.  

اول راستگویی:  مبادا هرگز از دهانت دروغی خارج شود                                                                

دوم ورع: هرگز جرأت بر خیانت !!! پیدا نکن

سوم ترس از خدا: گویا  او را می بینی زیرا اگر تو نمی بینی او میبیند

چهارم گریه از ترس خدا: که در ازای  هر قطره اشکی هزار خانه در بهشت  برایت بنا شود

پنجم بذل : بذل مال و جان در را ه دین خدا 

ششم اقتدا به سنت من در !!!  و روزه و صدقه ام: اما !!! م پنجاه رکعت و روزه ام سه روز در ماه  پنچ شنبه اول ماه و چهارشنبه وسط ماه  و پنچشنبه آ !!! ماه اما صدقه ، پس هر چه می توانی تا آنجا که گمان میکنی اسراف کرده ای در حالی که اسراف نکرده ای.