هر دو عالم، یک فروغ روی اوست

یکی از رازهایی که عرفا فاش !!! د این بود که "هر دو عالم، یک فروغ روی اوست". حافظ عارف است و طرفدار الهیات تجلی. اما عرفا ناچار بودند در !!! و نیم پنهان و نیم آشکار حرفشان را بزنند:

دوستان در !!! می‌گویم سخن

گفته خواهد شد به دستان نیز هم

هر دو عالم یک فروغ روی اوست

 گفتمت پیدا و پنهان نیز هم