سیره و سنت !!!

آیا !!! اکرم به زمان و مکان در صدور احکام توجه کرده اند یا خیر؟ اگر کرده اند ما هم در صورتی اهل سنت و پیرو او هستیم که به عنصر زمان و مکان توجه کنیم وگرنه، نه. نه تنها !!! ، که خود خدا هم به این عناصر توجه داشته اند و احکام بی زمان و بی مکان یا فرازمانی و فرامکانی صادر نکرده اند. این همه ناسخ و منسوخ چه در قرآن و چه در سنت، در طول فقط 23 سال بعثت رسول خدا اتفاق افتاده است. بدیهی است در طول 1300 سال به مراتب این تغییرات و تحولات باید بیشتر باشد تا بتوانیم مدعی عمل به سیره رسول و سنت الهی باشیم.  خدا و رسولش، همان احکام روزگار خود را امضا و در مواردی جرح و تعدیل کرده اند. !!! معاصر زمان خود بود و ما هم به تبع ایشان باید معاصر زمان خود باشیم تا بتوانیم مدعی پیروی از اوباشیم. به قول مولانا:

شیر را بچه همی ماند بدو      تو به پیغمبر چه می مانی بگو