تنها جــــــرمش این بــــــــــود:

زبــــــانِ عبـــــری نمیدانست...

دلـــــ نوشت:

اللهــــــم العـــــــن اول ظالـــــم ظلــــــــم حق محمـــــــد...

مــــــرگ بر اسرائیـــــــــــل  شعــــــــــــار نیست ، دعـــــــــاست...