پروژه:ساختمان تجاری مس !!! ی فرهنگ

مشاور:دفتر معماری amm (طراحی و ساخت)  

طراح ومدیر پروژه: مسعود مصلح 

 

روز بازدید : 15 مرداد 1395

موضوع بازدید:  1-نصب پنجره های چوبی طبقه اول 2- اجرای کف واحدهای مس !!! ی

کارشناسان بازدید :  مسعود مصلح ؛ علی اکبر رضایی

وضعیت اجرایی پروژه: اتمام نازک کاری طبقه همکف و زیرزمین-گچ کاری طبقه اول

برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ اختصاصی پروژه مراجعه فرمایید :

http://amm-farhang. !!!