آی !!! های lady 3d

به سلامتی:
!!! یکه باخت تا رفیقش برنده بشه،
به غرور عقرب که به خواری تن نمیده،
به رودخونه که میره و پشت سرش رونگاه نمیکنه،
بصداقت سیم خاردار که پشت ورو نداره،
ب !!! یکه بی !!! ه ولی نا !!! نیست،به وفای دریاکه ماهی مرده رو ازآب بیرون نمیندازه.
بمرام آسمون بااون همه ستاره هاش یک ذره ادعاهم نداره،

دست آ !!! گلی به گوشه جمال رفیقى که تو رفاقت سوخت ولی بحرمت نام رفاقت سکوت کرد.. 

 

فقط به افتخاره خودت