غرض از نگارش این مقاله تحقیقاتی -که با استناد به آ !!! ین آمار ترکیب ژنتیکی مردمان منطقه صورت گرفته است -ارائه قرائت قرن بیست ویکمی ازمفهوم عرق و نژاد و دعوت خوانندگان  به تامل در تقسیم بندیهای موهومی نژادیست که در یکصد سال اخیر سدی در مسیر رشد فرهنگی, علمی و اقتصادی مردم بوده و زخم های عمیق و خطرناکی  در بخشهائی از جامعه ایجاد کرده است. مرز جمعی انسانهای امروز با زبان مشترک, اسطوره های ی !!! ان, موطن مشخص و با لایه های هویتی همگون,  یک تقسیم بندی کاملا فرهنگیست نه نژادی.  برای تعامل با دنیای پیرامون و حفاظت از منافع جمعی بخصوص در منطقه عقب مانده خاورمیانه , پر رنگ سازی توهم نژاد ی !!! ان, تاکید بر دین مشترک  و برخورد نوستالجیک بیمارگونه با گذشته های دور, در خدمت تداوم نسل کشی ها و باز تولید جنایات جنگیست.