متاسفانه عده ای مشتاق رابطه با !!! هستند و فکر می کنند که اگر با !!! رابطه داشته باشند آبادانی می شود !!! پیدا می شود.اما بیایید اول نوع حکومت !!! را مشخص کنیم. همه می دانیم که حکومت !!! حکومتی امپریالیست است.حال معنی امپریالیست چیست: امپریالیست حکومتی است که از هر روش برای استعمار کشور های دیگر استفاده می کند و آن ها را وابسطه به خود می سازد.اما یکی از روش کار امپریالیست این است که به کشور های ضعیف یا به قول خودشان جهان سومی می گوید:ما می آییم تا کشور شما را آباد کنیم به صنعت شما رونق دهیم، !!! بیاوریم و کاری می کنند که شما فکر کنید آن ها برترند و شما عقب مانده که اگر با آن ها رابطه داشته باشید شما هم می شوید برتر و با کلاس  و... که الان همین افکار را در بین مردم ایران پخش کرده اند و وقتی پایش به کشور مورد نظر که باز شد با نام کمک به تولید و اقتصاد آن کشور را از نظر اقتصادی و تولید وابسطه به خود می کند این گونه استعمار خود را شروع می کند و آن کشور نمی تواند علیه کشور استعمار کننده اعتراضی !!! د چون از هر لحاظ وابسته به کشور استعمار کننده است و این گونه می شود عروسک خیمه شب بازی امپریالیست هرگاه دلش خواست بلای عراق را به سرش می آورد هرگاه دلش خواست بلای !!! را به سرش می آورد. خلاصه می شویم ملتی فلاکت بار تر از ملت قبلی. حالا مردم باز بگویند !!! خوب است، !!! محض رضای خدا موش می گیرد!