معماری

میگن !!! معماریم

چی می خونی ؟ !!! ی معماری

می خوای بری کجا کار کنی : دفتر فنی !!! ی

.عزیز من . بانوی من . آقای من !!!!

.شما معــــماری .

رشته ات معماریست .

جای که باید در انتها بری کار کنی : آتلیه معماری است .

.معماری !!! ی نیست .

معماری گرافیک نیست .

معماری مادر تمامی رشته هاست .

شما !!! نیستی .

شما خالقی .

قبل از تمامی این رشته ها انسان نخستین معماری را کشف کرد .

در غار , تمدن را رقم زد - با چوب و برگ بام ساخت و .....

.دوست من،عزیز من،معماری در ابتدای تمامی رشته هاست و خود مستقل است . نگویید !!! معماریم، بگویید معماریم .

معماری یعنی آغاز .

معماری یعنی هنر .

معماری یعنی خلاقیت .

معماری یعنی دو تا دوتای حسی و هنری و غریزی.

معماری یعنی دانش !!! ی و خلق هنری .

معماری متوسط ندارد که !!! خطابش کنی .