بعضی وقتا یه زخمی هست که با گذر زما خوب میشه

بعضی وقتا گذر زمان خیلی کار سازه اونقدری که حتی ردی هم از اون زخم باقی نمی مونه....

اما گذر زما همیشه مسکن دردا نیست بعضی وقتا دردت انقدر عمیقه که تازه با گذر زمان بدتر میشه

بد تر از اون ردیه که از زخم میمونه رو قلبت حک میشه تو دفتر خاطراتت می مونه روی همه ی پرونده هات و رهات نمیکنه....