:)خدا و بنده: ارزش خوندنو دارع:)
 
 
 
خدا:بنده ی من !!! شب بخوان وآن یازده رکعت است. 
 
 
 
 
 
 
 
بنده:خدایا خسته ام نمی توانم. 
 
 
 
خدا:بنده ی من دورکعت !!! شفع ویک رکعت !!! وتر بخوان. 
 
 
 
 
 
بنده:خدایاخسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدارشوم. 
 
 
 
 
 
خدا:بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان. 
 
 
 
 
 
بنده:خدایا سه رکعت زیاد است. 
 
 
 
 
 
خدا:بنده ی من فقط یک رکعت !!! وتر بخوان. 
 
 
 
 
 
بنده:خدایا امروزخیلی خسته ام آیا راه دیگری نیست؟ 
 
 
 
 
 
خدا:بنده ی من قبل از خواب وضو بگیر وروبه آّسمان کن وبگو یاالله. 
 
 
 
 
 
بنده:خدایا من در رختخواب هستم اگر بلندشوم خواب از سرم می پرد. 
 
 
 
 
 
خدا:بنده ی من هما جاکه دراز کشیده ای تیمم کن وبگویاالله. 
 
 
 
 
 
بنده:خدایاهواسرد است نمی توانم دستانم را اززی !!! تو دربیاورم. 
 
 
 
 
 
خدا:بنده ی من دردلت بگو یا الله ما !!! شب برایت حساب می کنیم. 
 
 
 
 
 
بنده اعتنایی نمی کندومی خوابد. 
 
 
 
 
خدا:ملائکه ی من ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خو !!! ده است .
 
 
 
 
چیزی به اذان صبح نمانده اورا بیدار کنید دلم برایش تنگ شده امشب با من حرف نزده. 
 
 
 
 
ملائکه:خداوندادوباره او ر !!! دارکردیم اما بازخو !!! د. 
 
 
 
 
 
خدا :ملائکه ی من درگوشش بگویید پروردگارت منتظر توست. 
 
 
 
 
 
ملائکه:پروردگارا باز هم بیدارنم شود. 
 
 
 
 
 
اذان صبح رامی گویند هنگام طلوع آفتاب است. 
 
 
 
 
 
خدا:ای بنده ی من بیدارشو !!! صبحت قضا می شود خورشید ازمشرق سر براورد. 
 
 
 
 
ملائکه:خداوندانمی خواهی با ا و قهر کنی؟ 
 
 
 
 
 
خدا: او جز من !!! ی راندارد شایدتوبه کرد. 
 
 
 
 
 
بنده ی من تو،به هنگامی که به !!! می ایستی 
 
 
 
 
 
من،آنچنان گوش فرا می دهم که انگار همین یک 
 
 
 
 
 
بنده رادارم وتو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری.:(