چند ین نفربرا ی خوا ستگا ری ا زحضرت زهرا سلا م ا لله علیها نزد پیا مبرا کرم شرفیا ب

شد ند . ولی حضرت همگی را به خا طر ند ا شتن صلا حیت وکفو وقا بل ا عتما د نبود ن ،

 رد فرمود ند .

ا ما ا میرا لمو منین علیه ا لسلا م که ا زشیرخوا رگی د رآ غوش پیا مبرتربیت شد و نزد یک

 به د و د هه د رمحضرا یشا ن ا متحا ن ها ی گونا گون شد . رسول خد ا صلی ا لله علیه و

آ له وسلم به ا و ا عتما د همه جا نبه د ا شت . وقتی به خوا ستگا ری بی بی سلا م ا لله علیها

آ مد ، چون آ قا خود را ضی بود ند ، بنا برا ین فقط فرمود ند : با ید نظرد خترم را بپرسم ...

به همین را حتی بد ون ا ینکه فشا ری به د ا ما د بیا ید ، آ نها را به طرزا زد وا ج آ سا ن با

هم تزویج نمود . فرمود : شتررا برا ی آ ب کشید ن وشمشیررا برا ی د فا ع ا زد ین خد ا

می خوا هی . ولی به زره ا حتیا جی ند ا ری . حضرت آ نرا فروخت . با پولش جهیزیه ا ی

که بیشترش ا زظروف گلی بود ، !!! ید ا ری فرمو د ند .

امروزه هم پد رخا نم ها یی پید ا می شوند که چون ا عتما د همه جا نبه به د ا ما د شا ن

د ا رند نه ا ینکه چیزی ا زا ونمی گیرند ، بلکه خا نه وجهیزیه ا ش را هم تا مین می کنند .

خصوصا د را زد وا ج ها ی خا نوا د گی که ا زهمد یگر شنا خت کا فی د ا رند .