حد ود سی سا ل قبل ، خا د م مد رسه ا ی تعریف کرد که د خترش را به یک عرا قی

 د ا د ه ا ست . شوهر مرتب با ا ین خا نم بد رفتا ری می کرد وا و را کتک می زد .

کا ربه جا یی کشید که پسرعموها ی ا ین خا نم نا چا رشد ند بروند سرا ین شوهر

بریزند وا ورا یک کتک مفصل نوش جا ن نما یند .

موا رد د یگری هم ا زعر ا قی ها وا فغا نی ها وجو د د ا شته که پس ا زچند سا ل

ا زد وا ج با د خترا یرا نی وپید ا کرد ن چند فرزند ، خا نوا د ه را د را یرا ن رها

کرد ه ، به کشورخود ش برگشته وبا هموطنش هم ا زد وا ج کرد ه وبعد هم به سوی

خا نوا د ه ا یرا نی ا ش برنگشته وهیچ آ د رسی هم ا زآ نها د رد ست نیست .