جوا ب : به خا طرا ینکه د ختروخا نوا د ه ا ش به پسر(خوا ستگا ر) ا عتما د ند ا رند .

می ترسند د خترشا ن را مثل آ ب خورد ن تقد یم کنند ، چها رروزدیگه که !!! پسره ا ز

پل گذ شت ، سرا غ چند د ختردیگه هم بره وبا آ نها هم ا زد وا ج آ سا ن نما ید.

پس خا نوا د ه ها به خا طرا ینکه :

ا لف : روی د خترشا ن هووآ ورد ه نشود .

ب : با د خترشا ن مثل با د آ ورد ه را با دهم می برد رفتا رنشود .

ج : کا ربه طلا ق کشید ه نشود .

ا ولا : به هیچ پسری ا عتما د ند ا رند .

ثا نیا : به ا زد وا ج سخت روآ ورد ه ا ند تا برا ی آ یند ۀ زند گی د خترشا ن تضمین 

د رست کنند .

ثا لثا : د وچیزبرا شون مهم نیست :

یکی : ا ینکه جوا ن ها ا زپس ا نجا م ا زد وا ج سخت برنمی آ یند ، آ ما رمجرد ها و

بی همسرها زیا د بشود .

دیگری : ا ینکه با لا رفتن سن مجرد ی  چه آ ثا رزیا نبا رعا طفی ، ا خلا قی  برجا معه

با رمی کند .

نیا زی به بیرون رفتن ا زنت ند ا رید . وبلا گ ها ی فرا وا نی را ببینید که توسط د خترا ن

وپسرا ن مجرد حسرت به د ل د رست شد ه ، به ا مید ا ینکه شا ید بتوا نند تا سنشا ن به

 پیری نرسید ه ، برا ی خود همد می پید ا کنند . ا فشا ی محتوا ی بعضی ا زآ نها ، حتی

نویسند ۀ آ نها را می آ زا رد .