!!! ۳۰ آذر۱۳۹۵ ساعت: 19:55

توسط:سیاوش بارا ن

دروود به شما
دوست عزیز لطفن فونت خود را تصحیح کنید
به طور واضح قابل خواندن نیست
و اینکه چون متن بلند هست سعی کنید حتمن از تصاویر و رنگ های مختلف استفاده کنید
مخصوصن که زمینه وبلاگ شما رنگ سفید هست
اگر هر مطلب با تصاویر و رنگ بندی متفاوت ارائه شود تاثیر بیشتری خواهد داشت
شما که داری زحمت میکشی پس لطفن کامل تر کن که ببینده و خواننده حوصله کنه همه

متن رو بخونه
با آرزوی موفقیت برای شما
سیاوش بارا ن

 وب سایت   ایمیل

       

29- زنی که چند با رعقد شد ه ، به د رد ز ن د ا ئم نمی خورد :

پا سخ آ قا ی سیا وش با را ن :

سلا م عزیزم . ا زرا هنما ییتون خیلی ممنونم . د رست

می فرما یید . چشم . ا زین به بعد سعیمو می کنم .

منم برا تون آ رزوی موفقیت د ا رم .