وقتی د ختربود وبرا ی با را ول ا زد وا ج کرد ، محد ود یت ها یی د ا شت . چون نیا ز به

ا جا زۀ پد رد ا شت . شا ید تما م آ زا د ی را د را نتخا ب شوهرند ا شت . ا ما د را زد وا ج

د وم و سوم و ... نیا زبه ا جا زۀ !!! ی نیست . با هر !!! ی که می پسند ید ، عقد د ا ئم یا موقت

می بست . ا ین آ زا د ی ، با عث شد ه تا پا یبند هیچ مرد ی نما ند .

ا زهرمرد ی روحیا ت وا خلا ق خا صی د ید ه . مثل گرگ با را ن د ید ه ، آ زمود ه شد ه

 ا ست . نقا ط ضعف همه را می د ا ند .ا گرا ززیبا یی وبد ن منا سبی برخور د ا ربا شد ،

هم که د یگر ا صلا کو تا ه نمی آ ید . به محض د ید ن هرا ختلا فی ا زمرد ، آ هنگ جد ا یی

می زند . د رهرحا ل ، هوا ی شوهرجد ید ی د رسرمی پرورا ند .

وفا د ا ری مد ا را زبلبلا ن چشم                                     که هرد م برگلی د یگرسرا یند

همیشه به د نبا ل !!! ب موقعیت بهتر ا ست . حا ضر نیست با مشکلا ت کنا رآ ید . صبر و

تحمل برا ی ا وبی معنا ومس !!! ه ا ست . خصوصا ا گرعا د ت به !!! شد ن پید ا کرد ه

 با شد ، د یگرهمه چیز را بی معنا ومس !!! ه می بیند وبد ترین تعریف ها را ا زمرد ا ن

می کند . مرد بیچا ره قرا رش برا ین ا ست که با ا ین زن زند گی د ا ئمی د ا شته با شد .

لذ ا ا زا ول بنا یش برسا زگا ری ا ست . د را ختلا فا ت کوتا ه می آ ید .مشکلا ت را تحمل

می کند . ا ما چنین زنی ا زشوهرا ن قبلی خا طرا تی د ا رد . ا زهرکد ا م ، ا متیا ز وکما ل

خا صی د ید ه . مرتب آ !!! ین شوهر را با شوهرا ن قبلی مقا یسه می کند ونقا ط قوت آ نا ن

را به رخ وی می کشا ند . نقا ط ضعفش را چون چما قی برسرش می کوبد . با خود می گوید

ا زسیا هی با لا ترکه نیست . مگرا زشوهرا ن قبلی جد ا شد م ، چه شد ؟ خوب ا زا ین هم

جد ا می شوم . بی شوهربما نم ، بهترا زا ین ا ست که ا ین شوهرم با شد .

وا ضح ترین د لیل به د رد نخور ی ا ش ، ا ین ا ست که ا گربه د رد می خورد ، با یکی

ا زقبلی ها می ما ند . پس یک مشکل یا مشکلا تی د ا شته که همچنا ن بد ون شوهردا ئم

ما ند ه ا ست . ا گرلیا قت می دا شت ، آ نقد ربرا ی یکی ا زقبلی ها د لربا یی می کرد تا

ا وهم شیفته ا ش شد ه می گرفتش . ا گرهم آ نها می خوا سته ا ند وا ین رد می کرد ه ،

 قطعا، ا ین سا بقۀ بد تری ا ست . زیرا ا ین روحیه را هنوز هم ا زد ست ند ا د ه . ا ین

هنوزهما ن ا ست . بعدی را هم رد می کند . ا ین زن ا متحا ن خود ش را چند با رد ا د ه ،

نیا زبه امتحا ن جد ید ند ا رد .

آ زموده را آ زمود ن خطا ست . من جرب ا لمجرب ، فقد حلت به ا لند ا مة .

پس با ید تحقیق کرد :

 1- چگونه شوهرا ول را ا زد ست د ا د ه ؟

2- ا گرشوهرا ول مرد ه ، خوب مشکلی نیست .

3- ولی ا گرا زشوهرش طلا ق گرفته ، کا رمشکل می شود .

4- با ید فهمید پس ا زشوهرا ول ، چند ا زد وا ج د ا شته ا ست ؟

5- علت جد ا یی ا زهر کد ا م چه بود ه ؟