سلا م. شما ئی که میگید دخترنجیب وبا حیاء ومذ هبی هستید ، وا نتظا رنیمۀ گمشد ه تونو

می کشید . ومی پرسید : پس چرا نمیا د ش ؟ چرا تنها موند م وا قعا ؟

 پس با ید کلما تتون هم شبیه خو د ت نجیبا نه ومذ هبی وا زروی حیا با شد .

تعا بیری چون : خد ا یا پس نیمۀ گمشد ۀ من کد وم گوریه ؟ چه !!! ی میا د خوا ستگا ریم ؟

 د رشا ن شما نیست . به علا وه که ا گر !!! ی هم پید ا بشه که بخوا د نیمۀ گمشد ۀ شما بشه ،

با این کلما تتون که هنوزنه به د ا ره ونه به با ره ، ازتون فرا ری میشه .

پس شا ید علت اینکه تا ا لان مجرد موند ی همین با شه .

شما ئی که خود تونو ا ین همه تنها می بینید ود خترید وا ین همه د لتون میخوا د ا زدواجکنید ومیگید :

وا ی خد ا یا پس تا کی با ید من صبرکنم؟ ووضع موجود را قبول ند ا رید که هی به حا لت ا نتظا ر

بنشینید تا ببینید چه !!! ی میا د خوا ستگا ریتون ! وا ین را وا قعا خیلی ظلم به شما د خترها می د ا نید .

وقبول هم ند ا رید که با عشوه وا زا ین غلطا، د ل یه پسری را ببرید که بیا د با ها تون ا زد وا ج کنه .

وا ین را شیوۀ غیرمذ هبی ها می د ا نید . را ه حل شما چیست ؟

 اگررا ه حل شما اینه که ازجا تون پا شید وشما برید نیمۀ گمشد ه تونو پید ا کنید .

پس د یگرا ن را مقصرند ا نید . زود تررا ه بیفتین ، بد ون عشوه وا زا ین غلطا پید ا ش کنید .

مذ هب هم جلوتونونگرفته . به غیرمذ هبی ها هم یا د بد ین ا ینجوری نیمه شونوپید ا کنن .

پسرا د رخد مت شما هستن . ا زا ین به بعد ا ونا ا نتظا رشما رو میکشن . برین یکی شونوپید ا کنین .

این همه هم بی تا بی نکن .حقت روا ززند گی بگیر .