یکیشون روزچهارشنبه یکم دی ۱۳۹۵ساعت 12:21نوشته :

  تا به حال هیچ پسری به من خوبی نکرده انقدر که من واسشون وقت گذاشتم و زمانمو... به هدر داد

دوستم فکر کنم یه چنتا !!! داره که هر کدومشون هر روزواسش کلی هدیه میگیرند اونوقت من چی ؟

!!! ی که من پیدا کنم حتی انتظار داره که خودم همیشه بهش زنگ بزنم !!به خاطر شارژ!! 

پس نتیجه میگیریم که من اصلا نباید !!! پیدا کنم چون هیچ مزیتی که واسم نداره این موجود !!!

یکم هم !!! ج و اعصاب خوردی میذاره واسه م

o آ خه میگه :

1- با پسرا بود ه ! وا ی ا ونم با چند تا !

 2- واسشون وقت گذاشته و زمانشو... به هد ر د ا د ه !

3- د وستی د ا ره که ا ون د وستشم ، چنتا د وست پسرد ا ره ! وا ی . وا ی .

چه طورعقد خوند ن ؟ عد ه شون چی؟ نه با با عقد وعد ه توکا ر نبود ه .

توچها رمی ببین میگه :

4- هر کدومشون ، هر روزواسش کلی هدیه میگیرند . ا ین میرسونه که هرروزبا اینا

همه بود ه !

5- بعد ش میا د پس !!! ید ا کرد ن  خودشوبا د وست پسرا ی د وستش مقا یسه میکنه . جا لبه پسرا

ا ینوپید ا نمی کنن .ا ین پسرا روپید ا می کنه ! بعد م غرمیزنه که ازش ا نتظا رد ا رن به خا طر

شا رژ، ا ین بهشون بزنگه .

6- د !!! ا یا ن نتیجه میگیره که ا صلا نبا ید د وست پس !!! ید ا کنه . چون : ا لف : هیچ مزیتی واسش

ند ا ره .

ب : موجود ی به نا م د وست پسر یه کم ، !!! ج وا عصا ب خورد ی وا سش میذ ا ره .

o خوا هش آ قا پسرها ا زا ینجورد خترخا نم ها :

 توروخد ا د ست ا زسرمون بر د ا رین . بذ ا رین توحا ل خو د مو ن بمونیم . ما نمی خوا یم د وست

د خترد ا شته با شیم . ما می خوا یم زن شرعی د اشته با شیم . ا ونم نه یه زن هرزه که هرروزبا چند

تا پسر با شه .

یه پسرکه پید ا کرد ی ، با همون بمون . نه زما ن ووقتتون هد رمیره . نه پو لتون . حسرت نخور.

با دو ستت هم حسا د ت نکن .عقد د ا ئم یا موقت بخونین . حا لشو ببرین . گرفتا ر کا رحرا م هم نشین .

جا معه رو هم آ لود ه ترنکنین . مزیتش هم ا ینه که ا زا ین بی سروسا مونی وفا حشگی د رمیا ین .

خوا هی د ید که چقدرهم بهت خوبی خوا هد کرد . شا رژم بهت مید ه ، هروقت خوا ستی بهش بزنگی . 

آ ره پسرای ا ونجوری بهتون خوبی نمی کنن . یا د شون د ا د ین که با ید با هرزه ها یی مثل شما چه

جوربا شن .