ع !!! ‏عاشقانه همیشه با تو‏

عاشقانه همیشه با تو

____________

به بیست هشتم ماه امرداد
درفش !!! ت ایران آزاد

به دست اهرمن خویان بیداد
زبام افتاد و تا از !!! ایستاد

پس از آن !!! تی بگرفته بنیاد
که سر در آخور بیگانه بنهاد

و ازهرسو به غارت دست بگشاد
!!! اج و باج بربیگانه ها داد

کند تا دشمن ایران زخود شاد
همه ایرانیت را داده برباد

نماند تا !!! ی را از وفا یاد
پراکند پس به هرجا تخم افساد

دوصد لعنت براین نامردمان باد
و هر مزدور بیگانه و شیاد

تو ای ایرانی آزاده و راد
که از پشت فریدونی وفرهاد

بدان ایران نگردد هرگز آباد
مگر بنیاد بگردد !!! ت داد

بباید تا که با طرد ستبداد
برافرازیم درفش کاوه ی راد
28/5/93
بیگی ( سینا ) لنگرودی