با نزدیک شدن به انتخابات اعزای !!! ت برآن شدند تا عواید فتح الفتوح تاریخ!( !!! بازی) را برای مردم بازگو کنند ،در همین راستا معاون وزارت امور خارجه جناب آقای قشقاوی اعلام !!! د که تحریم سگ! مواد یاب برداشته شد و ما توانستیم سگ وارد کنیم ؛ بی شک آقای معاون دوست داشتند پشت تریبون اعلام کنند که همه ی تحریم های بانکی و مالی رفع شده اما صد افسوس که عایدی ما از !!! واردات سگ ؛ توپ بدمینتن، یا به قول آقای سیف تقریبا هیچ! بوده است