آ ای جان جهان با من جفا تا کی کنی 

دست عهد از دامن صحبت رها تا کی کنی 


چون بجز جور و جفاکاری نداری روز و شب 

پس مرا بیغاره‌ی مهر و وفا تا کی کنی 


باختم در نرد عشقت این جهان و آن جهان 

چون همه درباختم با من دغا تا کی کنی 


چون کلاه خواجگی یکباره بنهادم ز سر 

جان من پیراهن صبرم قبا تا کی کنی 


از وفای انوری چون روی گردانیده‌ای 

شرم دار از روی او آ جفا تا کی کنی


 #انوری  

#شعر_کهن


مطلب :

https://t.me/asharenabir/20508