نوشتن افکار منفی روی کاغذ و انداختن

 

 

آنها در سطل زباله،

یک را ار در روانشناسی است که می تواند

 

حال شما را خوب کند.