درمراسم روز ملی اصناف که درسالن آمفی تئاترس رستی بانک

ملی برگزارشد از خبازان برتر استانی ،پیش وتان اصنافواز

بنیانگذار اصناف مازندران یاد کرد خانواده مرحوم حاج صالح

صالحی نیا رئیس فقید اتاق اصناف مرکز استان مازندرانتجلیل شد.

 

روزملی اصناف ساری

 درمراسم روز ملی اصناف که درسالن آمفی تئاتر س رستی بانک ملی برگزارشد از خبازان برتر استانی ،پیش وتان اصناف و از خانواده مرحوم صالحی نیا رئیس فقید اتاق اصناف مرکز استان مازندران تجلیل شد.

روزملی اصناف ساری
روزملی اصناف ساری
روزملی اصناف ساری

 

روزملی اصناف ساری
روزملی اصناف ساری
روزملی اصناف ساری

 

 

روزملی اصناف ساری
روزملی اصناف ساری
[ دوشنبه ۶ دی۱۳۹۵ ] [ ۹:۴۲ قبل از ظهر ] [ احمد علی قبادیان سوادکوهی ]