خدمات تامین محتوا و نگارش در تمامی بیست زبان تحت پوشش عصر زبان قابل ارائه است.
خدمات نگارش و تامین محتوا
دامنه خدمات نگارش و تامین محتوا بسیار وسیع می باشد و شامل کلیه سرویس هایی می شود که تامین کننده محتوا و یا نگارش آنها باشد.لیست زیر بخشی از این خدمات است.
دسترسی به منابع و بانک های اطلاعاتی
نگارش نامه های اداری و انجام مکاتبات
نگارش رزومه و سی وی resume & cv
نگارش بیانیه هدف statement of purpose
نگارش بیانیه علایق پژوهشی sri