ترجمه شفاهی یکی ازسرویس های ویژه می باشد. د !!! ی تامین نیاز جامعه ایرانی در استفاده از خدمات ترجمه شفاهی که خدمتی تخصصی می باشد عصر زبان ارائه دهنده این خدمات خواهد بود.
جلسات کاری شرکت های تجاری،حضور در نمایشگاه ها، تعامل با خارجی ها و هر مکانی که افراد با زبان های دیگر حضور دارند نیاز به ارائه خدمات ترجمه شفاهی دارد. در این گونه سرویس ها مترجم شفاهی، در عین این که زبان مادری وی همان زبان مورد نیاز است به موضوع مورد بحث نیز تسلط کامل دارد. به عنوان مثال فردی که انگلیسی زبان مادری وی است و در زمینه فلسفه تبحر دارد می تواند ترجمه همزمان یک همایش فسلفی را بر عهده بگیرد.