معنای استکبار جهانی

معنای استکبار جهانی این است که !!! ت ها و قدرت هایی در دنیا هستند که نسبت به ملت های دیگر، با برخورد استکباری مواجه می شوند؛ ثروت آنها را می برند؛ در حکومت های آنها دخ !!! می کنند؛ در سیاست های آنها اعمال نظر می کنند و آنها را به این سمت و آن سمت می کشانند. این، استکبار بین المللی است؛ همان چیزی که در قرن هجدهم و نوزدهم، با استعمار شروع شد و بعد در قرن بیستم، به استعمار نوین مبدّل شد و امروز یا در دوران اوج قدرت های استکباری، به شکل استکبار جهانی درآمد که دنیا را بین دو قطب و دو قدرت تقسیم کرده بودند. [و] هر کدام یک جور، ملتی را می دوشیدند و در پنجة خود می فشردند.

امروز چیزی که اضافه شده است - که استبداد بین المللی مناسب آن است - عبارت است از این که قدرت های مستکبر جهانی و در رأس آنها قدرت ایالات متحدة !!! ، برای ملت های دیگر، حق حرف زدن و اظهارنظر !!! هم قائل نیستند؛ هر کاری که برای سیاست خودشان مفید و لازم بدانند، ولو به ضرر ملتی یا ملت هایی باشد، انجام می دهند... یعنی یک طرف، فشار یک عده قدرتمند است که اگر در صد مسئله هم با هم اختلاف دارند، در تقسیم دنیا به مناطق نفوذ و فشار آوردن بر اکثریت مردم عالم، یک دست هستند و با هم اختلافی ندارند. اگر در تقسیم منابع غارت زدة جهان سوم یا کشورهای فقیر، با هم درگیری دارند که دارند، اما در اصل غارت منابع و فشار بر روی !!! ت هایی که مقاومت کنند، با هم هیچ اختلافی ندارند!