با توجه به تصمیمات کارگروه ماده 12 قانون ساماندهی مبادلات مرزی ،مرزنشینان محترم

تا پایان اسفند ماه سال جاری می توانند نسبت به تمدید اعتبار کارت خود از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان !!! ت اقدام نمایند.

کلیه مرزنشینانی که اعتبار کارت آنها منقضی شده و حداکثر تا پایان اسفندماه جهت تمدید آن اقدام نکرده باشند بعد از تاریخ مذکور فاقد سهمیه ارزی خواهند بود و از مزایای آن برخوردار نمی باشند. لازم به ذکر است این زمان قابل تمدید نمی باشد.