قابل توجه دفاتر پیشخوان مدیریت شرکت برق شهرستان بهشهر (رستم کلا تا خلیل شهر)

برای اشتراک پذیری دیگر احتیاجی به داشتن فرم 3 و 4(فرم تائیدیه نظام !!! ی ) نمی باشد و فقط مدارک زیر از متقاضی تحویل گرفته شود:

پروانه ساختمان

قبض همسایه

کارت ملی

(در صورت داشتن اشتراک برق شناسه قبض)

تاریخ اجرا 1-10-1395