به من اجازه بده تا که آرزو !!! م
به سمت آینه ی چشمهات رو !!! م

به من اجازه بده تا شبانه گل های
لبان باغ تو را عاشقانه بو !!! م !

بگو چگونه در این غربت غبار الود
بدون چشم تو خورشید جستجو !!! م ؟!

شبیه کودکی ام می دوم که کیفم را
به شوق دیدن ع !!! تو زیر و رو !!! م !!

گیاه بوسه و یک عطر اعتیاد آور
نمی شود که به ترک گیاه خو !!! م !

میان برکه ی آغوش ، ماه می خوابد
و راز خواب تو را با که گفتگو !!! م ؟

برای !!! ی از باغ بوسه ها ... باید
عبور از شب و از مرز آبرو !!! م

میان برکه ی آغوش من ... ! اجازه بده
دوباره از سر نو باز ارزو !!! م...