فصل بوسه ها که میگذرد

خشک می شود لب های من

ترک برمیدارد

میان لبخند و افسوس

و تو میپنداری

که خواهش بوسه های من

از پرهیز تو ترک برداشته است

و من

میدانم درد می کند

جای نه بوسیده من

بر روی لبهای تو

و تو که فصل بوسه ها را

وعده خام دادی

و در انتظار طولانی یک بوسه کوتا

چند فصل را عبور !!!

و عاقبت خندیدی و بوسه هایت را باد برد


من از باد ها بوسه گرفتم

که بوی بوسه ترا میداد

و لب های من ترک برداشت ازاین بوسه به پیغام

و من در طول امتداد بوسه های تو

که نمی رسند

پیر می شوم

و ترک برمیدارد زمین