با چشم های تو احوال من خوش است
زیرا
تو با نگاه خویش دلت را سروده‌ای
نسرین باغ
صورتی از سیرت توشد
معنای مهر در تو طلوعی دگر نمود
باغ وفا درون دل تو شکوفه کرد
زیبا ترین مراد دل خسته‌ی منی
از چشمه‌ی محبت تو نوش می‌کنم
هر شب ترا تصور آغوش می‌کنم
بوی تنت
گرمای دامنت
لب‌های تو که در هوس بوسه آتش است
من را برد به عالم رویای دلنشین
تو !!! هاب دلکش آغوش می‌شوی
با موج بوسه های لبم نوش می‌شوی