برای دیدن تو انتظار می چسبد
کنار سبزی چشمت بهار می چسبد

برای عابر تنها که زیر باران است
به زیر سقف تو قطعا فرار می چسبد

به شانه های نجیب ات دوباره تکیه زدم
که تکیه ام به تو با این وقار می چسبد

مخدری که نگاه تو در خودش دارد
در این خماری ناسازگار می چسبد

!!! ناب لبت را دوباره می خواهم
که بوسه های تو دیوانه وار می چسبد

مرا بگیر و به آغوش امن خود بسپار
چقدر در بغلت اقتدار می چسبد